Onze troeven

Open leercentrum

In het OLC kunnen leerlingen aantonen dat ze bepaalde leerstof inhouden zelfstandig kunnen verwerken m.b.v. opdrachtenbundels, opgesteld door het lerarenteam. De leerlingen maken een keuze uit verschillende lesinhouden van vakken zoals Nederlands, Frans, Engels, fysica, chemie, biologie, Grieks/ Latijn, geschiedenis, gedrags- en cultuurwetenschappen, economie, wiskunde, vaardigheden en actualiteit.

Op basis van de leerlingenbevraging stellen de leerlingen zelf, in samenspraak met de OLC-coach, per periode een individueel traject op. In dit individueel traject engageren de leerlingen zich om minstens een aantal opdrachtenbundels af te werken binnen een bepaalde periode. Uiteraard hoeft het OLC-werk niet beperkt te blijven tot deze gekozen opdrachtenbundels, maar mogen de leerlingen ook nog extra werk verrichten. Hierdoor krijgt elke leerling de kans om zich verder te ontplooien binnen zijn eigen interessegebied en zijn sterktes, alsook om te remediëren waar nodig.

Via het attituderapport krijgen de leerlingen zicht op hun competenties en vaardigheden. Er wordt bewust geen quotering aan toegekend omdat het niet de bedoeling is hun vaardigheden te beoordelen, wel om hen inzicht te geven in hun functioneren binnen het OLC. In het individueel traject wordt bij elke rapport- en examenperiode feedback gegeven over het al dan niet behalen van het engagement.

STEaM(+)

Schuilt er diep in jou een onderzoeker? Snak je er naar meer actie, meer experimenteren, naar het aanpakken van levensechte problemen, naar meer mogen doen in de klas, naar theorie omzetten in praktijk? Kortom, vind je al doende leren leuker?

Kies dan zeker voor de studierichting ‘wetenschappen’ of ‘sociaal technische wetenschappen’! Drie uur per week word je dan ondergedompeld in STEaM(+). Wiskunde en wetenschappen worden er gecombineerd met technologie, kunst en taal. Eens je de basis onder de knie hebt, staat er een straffe uitdaging(+) op jou te wachten. Het puntenrapport wordt vervangen door een competentierapport waarin je kennis, attitudes en vaardigheden geëvalueerd worden. Zo weet jij waar je sterk in bent en wat je groeikansen zijn.