Onze troeven

Fix & Flex

In schooljaar 2020-2021 starten we met Fix & Flex in het 3e jaar, alsook in enkele andere leerjaren. Met Fix & Flex kiezen we voor afwisseling in werkvormen om in te zetten op een zo breed mogelijke waaier aan vaardigheden en competenties die nodig zijn in het hoger onderwijs én op de arbeidsmarkt, zonder daarbij kennisoverdracht uit het oog te verliezen. We fixeren een aantal vakken en lesuren in het wekelijkse lessenrooster én we voorzien een aantal flexibele blokken. Binnen deze flexibele blokken kan elke leerling in functie van zijn eigen noden de leertijd per vak aanpassen.

Zie ook lessentabellen in ‘ons aanbod’.

Open leercentrum (OLC) in 2e graad ASO

In het OLC kunnen leerlingen aantonen dat ze bepaalde leerstof inhouden zelfstandig kunnen verwerken m.b.v. opdrachtenbundels, opgesteld door het lerarenteam. De leerlingen maken een keuze uit verschillende lesinhouden van vakken zoals Nederlands, Frans, Engels, fysica, chemie, biologie, Grieks/ Latijn, geschiedenis, gedrags- en cultuurwetenschappen, economie, wiskunde, vaardigheden en actualiteit.

Op basis van de leerlingenbevraging stellen de leerlingen zelf, in samenspraak met de OLC-coach, per periode een individueel traject op. In dit individueel traject engageren de leerlingen zich om minstens een aantal opdrachtenbundels af te werken binnen een bepaalde periode. Uiteraard hoeft het OLC-werk niet beperkt te blijven tot deze gekozen opdrachtenbundels, maar mogen de leerlingen ook nog extra werk verrichten. Hierdoor krijgt elke leerling de kans om zich verder te ontplooien binnen zijn eigen interessegebied en zijn sterktes, alsook om te remediëren waar nodig.

Via het attituderapport krijgen de leerlingen zicht op hun competenties en vaardigheden. Er wordt bewust geen quotering aan toegekend omdat het niet de bedoeling is hun vaardigheden te beoordelen, wel om hen inzicht te geven in hun functioneren binnen het OLC. In het individueel traject wordt bij elke rapport- en examenperiode feedback gegeven over het al dan niet behalen van het engagement.

Vrije ruimte in 2e graad TSO en BSO

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de vrije ruimte ingericht, en dat om de twee weken gedurende twee lestijden. Tijdens de vrije ruimte wordt er ingezet op het Nederlands, ICT en study coaching en dat allemaal binnen vakoverschrijdende thema’s & projecten.

STEaM(+) in wetenschappen en sociale en technische wetenschappen

Schuilt er diep in jou een onderzoeker? Snak je er naar meer actie, meer experimenteren, naar het aanpakken van levensechte problemen, naar meer mogen doen in de klas, naar theorie omzetten in praktijk? Kortom, vind je al doende leren leuker?

Kies dan zeker voor de studierichting ‘wetenschappen’ of ‘sociaal technische wetenschappen’! Drie uur per week word je dan ondergedompeld in STEaM(+). Wiskunde en wetenschappen worden er gecombineerd met technologie, kunst en taal. Eens je de basis onder de knie hebt, staat er een straffe uitdaging(+) op jou te wachten. Het puntenrapport wordt vervangen door een competentierapport waarin je kennis, attitudes en vaardigheden geëvalueerd worden. Zo weet jij waar je sterk in bent en wat je groeikansen zijn.