Onze visie

Het Go! Atheneum Asse Vijverbeek vormt samen met de Basisschool en de Middenschool, de “campus Asse”, beter gekend als Vijverbeek.

Het spreekt vanzelf dat u hoge eisen stelt aan de school die samen met u zal instaan voor het onderwijs en de verdere opvoeding van uw zoon of dochter.

Een moderne school moet eerst en vooral een duidelijke visie hebben op haar taak. In het Gemeenschapsonderwijs leggen wij de klemtoon op de eenheid van onderwijs en opvoeding. Het onderwijs dat de school verstrekt, kan niet los gezien worden van het hele opvoedingsproces van haar leerlingen. We zetten sterk in op de waarden ingeschreven in het pedagogisch project van het GO!, het ‘Samen leren samenleven’.

Omdat wij onze leerlingen een stevige basis willen geven voor hun loopbaan en hun verdere leven, hechten wij groot belang aan een evenwichtige combinatie van kennisoverdracht en persoonlijkheidsvorming. Een degelijke inhoudelijke ontwikkeling is meer dan ooit onontbeerlijk voor het welslagen in onze complexe maatschappij.

Wij vinden het belangrijk dat elke leerling, ongeacht of hij kiest voor een ASO-, TSO- of BSO opleiding, kan groeien in een school waar hij zich thuis voelt en die een getrouwe weergave is van een snel evoluerende en veeleisende maatschappij.

Onze school stelt alles in het werk om leerlingen te vormen tot zelfstandig denkende en verdraagzame mensen die open staan voor anderen en hun opvattingen, die hun verstand gebruiken, maar ook hun hart kunnen laten spreken.