3de graad ASO

In de derde graad van GO! Atheneum Vijverbeek Asse bieden wij volgende ASO- richtingen aan: economie- moderne talen, economie- wiskunde, humane wetenschappen, Latijn- moderne talen, Latijn- wetenschappen, Latijn- wiskunde en wetenschappen- wiskunde. Alle studierichtingen van het ASO hebben een doorstromingsfunctie en bereiden je voor op verder studeren in het hoger onderwijs.

Componenten

De studierichtingen uit de derde graad bestaan uit 2 componenten, uitgezonderd de humane wetenschappen. Wat houden deze componenten in?

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid …. De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid. Bij de component van de moderne talen kan de leerling als vierde taal tussen Duits of Spaans kiezen. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van ten eerste communicatieve en creatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven; taalverwervingsstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen,…). Ten tweede naar taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …) en ten derde naar interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Voor de component wiskunde volgt de leerling in de derde graad 7 uren wiskunde. In deze studierichting is het niveau van wiskunde vrij hoog van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

De richting humane wetenschappen bestaat uit 2 belangrijke vakken: cultuur- en gedragswetenschappen. Binnen cultuurwetenschappen bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen. Binnen gedragswetenschappen bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming en algemeen historisch inzicht.

De component wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Vooropleiding en vervolgopleidingen?

Elke studierichting in de derde graad heeft een logische vooropleiding in de tweede graad. Deze zijn in onderstaande tabel terug te vinden. Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar individueel te bekijken.

Alle studierichtingen van het ASO hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. In de praktijk zullen leerlingen uit een bepaalde studierichting verder studeren in het interessegebied dat reeds in het secundair onderwijs werd gekozen. In onderstaande tabel zijn de meest gekozen hogere opleidingen per studierichting te vinden.

Vooropleiding 2de graad Studierichting Vervolg hoger onderwijs
Economie Economie- moderne talen Bedrijfsmanagement, leraar Lager onderwijs, leraar Secundair onderwijs, Handelswetenschappen, Rechten, Toegepaste economische wetenschappen, Toegepaste taalkunde
Economie of wetenschappen Economie- wiskunde Bedrijfsmanagement, Handelswetenschappen, Toegepaste economische wetenschappen
Humane wetenschappen Humane wetenschappen leraar Lager onderwijs, Sociaal Werk, Orthopedagogie, Psychologie, Rechten
Latijn Latijn- moderne talen Rechten, Communicatiewetenschappen, Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde
Latijn Latijn- Wetenschappen Rechten, Biomedische wetenschappen, Farmacie, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Latijn Latijn- Wiskunde Rechten, Ingenieurswetenschappen, Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen
Wetenschappen Wiskunde- Wetenschappen Bio-ingenieurswetenschappen, Biomedische wetenschappen, Farmacie, Geneeskunde, Industriële wetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Wil je meer weten over het slaagpercentage van je studierichting in het hoger onderwijs? Kijk dan op de onderwijskiezer naar je studierichting en klik op het tabblad studierendement.