2de graad TSO

In de tweede graad van GO! Atheneum Vijverbeek Asse bieden wij volgende TSO-richtingen aan: handel en sociale en technische wetenschappen. Het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) heeft zowel een doorstromingsfunctie naar het hoger onderwijs als een arbeidsmarktgerichte functie.

In de studierichtingen van het TSO is een interesse in het gekozen vakgebied belangrijk zodat je je de leerinhouden eigen kunt maken en met je eigen woorden kan formuleren. Je leert hierbij het gepaste taalregister en vakjargon te hanteren. Je hebt zin om systematisch bij te leren en je bent niet tevreden met een net voldoende resultaat. Respect opbrengen voor het schoolteam, je medeleerlingen, jezelf en de mensen die je ontmoet tijdens je stage is cruciaal.

Handel

Wil je meer weten over de economische actualiteit? Wil je stapsgewijs leren om die actualiteit te koppelen aan economische theorieën en principes? Heb je aanleg voor cijferwerk? Ben je nauwgezet en ordelijk? Heb je altijd meer willen weten over andere culturen en vreemde talen willen begrijpen? Durf je je ook uit te drukken in een vreemde taal? Dan is handel wel iets voor jou!

Handel is een studierichting die je wil opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadmini-stratie of de dienstensector. Handel bereidt je ook voor op het hoger onderwijs. In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica … Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans). Je leert hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is.

Sociale en technische wetenschappen

Wil je meer weten over maatschappelijke evoluties? Ben je bekommerd om anderen en ben je sociaal vaardig? Heb je interesse in specifieke problemen van bepaalde (leeftijds)groepen? Ben je bereid om concrete actie te ondernemen om deze groepen te ondersteunen? Ben je praktisch vaardig in materies als huishoudkunde, verzorging, technische en creatieve activiteiten?

Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en creatief. Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten. De vakken kunnen onderverdeeld worden in drie groepen:

  • natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica en laboratoriumoefeningen); in natuurwetenschappen verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie;
  • sociale wetenschappen (maatschappelijke en sociale vorming); de doelstellingen zijn: verkennen van eigen mogelijkheden, verduidelijken van leerprocessen (geheugen, intelligentie, leren …), passend communiceren in verschillende situaties, menselijk gedrag en interacties waarnemen en observeren, omgaan met rechten en plichten als jongere, verkennen en illustreren van de diversiteit tussen mensen;
  • voeding (toegepaste wetenschappen en praktijk); hier wordt er concreet gewerkt met voedingsproducten. De voedingsmiddelen worden verwerkt volgens bepaalde principes. Je leert hierbij de juiste methode of techniek hanteren met aandacht voor het correct gebruik van de gepaste apparatuur. Zorg dragen voor kwaliteit van de voeding wordt in al zijn facetten benaderd.

Vooropleiding?

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar.