2de graad ASO

In de tweede graad van GO! Atheneum Vijverbeek Asse bieden wij volgende ASO-richtingen aan: economie, Latijn, humane wetenschappen en wetenschappen. Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie.
Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

Economie
Economie is de studie van de ‘huishouding’. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen). Je bestudeert de economische werkelijkheid op een actieve en onderzoekende manier. Producenten en consumenten, de onderneming, de internationale handel en welvaart spelen hierin een belangrijke rol. Je maakt ook kennis met boekhouden.

Humane wetenschappen
De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen zijn kenmerkend voor deze studierichting. In het vak cultuurwetenschappen onderzoekt men cultuurfenomenen van mens en samenleving. Leerlingen maken kennis met media, politiek, economie, filosofie, recht en kunst. In het vak gedragswetenschappen bestuderen ze een aantal visies op mens en maatschappij vanuit de wetenschappelijke benadering van de psychologie en de sociologie. Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Latijn
Deze studierichting bouwt verder op de elementaire kennis opgebouwd in de eerste graad. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. Je verdiept je in het werk van belangrijke auteurs, zoals Julius Caesar en Vergilius, en leert het moderne politieke spel en de kracht van de huidige media te doorzien. Je ontdekt bovendien hoe de Griekse cultuur, via de Romeinen, tot bij ons kwam en onze beschaving mee vorm gaf. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft. Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Wetenschappen

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: – vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; – nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; – in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie; – een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Vooropleiding?

  • Voor Latijn zijn de logische vooropleidingen in het tweede leerjaar de basisopties Latijn of Grieks-Latijn.
  • Voor economie, humane wetenschappen en wetenschappen is de basisoptie moderne wetenschappen in het tweede leerjaar de meest logische vooropleiding.
  • Andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk, maar worden best individueel bekeken.